Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Stanovy Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy je občanským sdružením s cílem ochrany přírody, krajiny a lidské morálky. Chce navázat na tradici stejnojmenných spolků zakládaných na našem území ke konci minulého století. Proto je i část našich stanov převzata ze vzorových stanov Svazu pro okrašlování a ochranu domoviny z roku 1911. 

Účelem spolku je:
- Okrašlovat a zvelebovat spolkové sídlo a jeho okolí.
- Budit všude pocit sounáležitosti s přírodou a smysl pro krásu.
- Chránit rostlinstvo, živočišstvo, jakož i geologické zvláštnosti a rázovitosti spolkového působiště (Jílovsko).
- Pečovat o ochranu památek všeho druhu a zachování zvláštností místopisných vůbec.
- V dobách pokleslé morálky snažit se o její povznesení především vlastním příkladem a dalšími nenásilnými cestami.

Prostředky k dosažení účelu:
Příspěvky členů a státních institucí, sponzorské dary a prostředky získané veškerými zákonem přípustnými aktivitami spolku.

Metody:
Schůzky zaměřené k obnovení a zkrášlení předem vytipovaných míst, či zřizování nových estetických prvků v krajině. Při těchto akcích spolupracuje spolek s MěÚ a všemi, kdo mají co do činění s přírodou a krajinou.

Členové, jejich práva a povinnosti:
Členové spolku mohou být osoby fyzické i právnické, vždy bezúhonné, u osob mladších 18 let je třeba souhlas rodičů. Členem se stává ten, kdo souhlasí se stanovami a zaplatí roční členský příspěvek*. Práva jsou volit, být volen, vystoupit ze spolku, podílet se na veškeré činnosti. Povinností je uhradit členský příspěvek, jehož výši stanoví vždy valná hromada a alespoň dvakrát ročně se zůčastnit spolkové akce. Jestliže se nezůčastní, může se "vykoupit" t.j.zaplatit vyšší členský příspěvek. Když tak neučiní a nesdělí spolku důvody neúčasti je automaticky datem konání valné hromady vyškrtnut z databáze členů.

Správa spolku:
Nejvyšším orgánem je valná hromada spolku, která se koná jednou za rok. vždy v prvním čtvrtletí. Jednou za tři roky volí valná hromada vždy nejméně tři členy správního výboru: Předsedu, místopředsedu (jednatele, sekretáře) a hospodáře. Správní výbor řídí veškerou činnost spolku v průběhu volebního období, je tedy statutárním orgánem oprávněným jednat jménem sdružení ve všech věcech. Tři vyjmenovaní funkcionáři jsou oprávněni jednat samostatně jménem sdružení, v případě sporu je rozhodující hlas předsedy.

Orgán oprávněný rozhodovat o změnách stanov je valná hromada.

Sídlo sdružení:
Regionální muzeum, Masarykovo náměstí 16, 254 01, Jílové u Prahy. Kontakty: Vždy na osobu předsedy spolku (pokud tento nerozhodne jinak). 

Zrušení spolku:
Spolek je zrušen, jestliže počet fyzických členů klesne pod pět osob. V tom případě majetek spolku připadne obci Jílové, která ho využije k témuž účelu anebo předá podobnému spolku v obci.